T echnical A ssessment Of S tr U ctures And M aintenance
Kamenný most

Vitajte na našich stránkach.

Všetko čím sa zaoberáme je tu pre Vás.

Projektová činnosť

V oblasti projektovej činnosti zaisťujeme kompletnú dodávku projektových prác (štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačné dokumentácie) v obore železobetónových a predpätých mostov, lávok pre peších, rekonštrukčných a sanačných prác.

Viac

Diagnostický prieskum konštrukcií

V oblasti diagnostického prieskumu konštrukcií zaisťujeme kompletný program diagnostiky konštrukcií ako podklad pre určenie stavu konštrukcie, výpočet zaťažiteľnosti alebo ďaľšie projektové práce (nedeštruktívne skúšky materiálov insitu, určovanie polohy, profilu a krytia výstuže, zisťovanie karbonatácie betónu a obsahu chloridov, meranie hĺbky a šírky trhlín a odtrhové skúšky podľa STN 73 2451 a STN 73 2577.

Viac

Posudky a prepočty mostov a konštrukcií

V oblasti výpočtov a posudkov mostov a konštrukcií zaisťujeme statické výpočty, výpočty zaťažiteľnosti a výpočty konštrukcií metódou konečných prvkov.

Viac

Inžinierska a konzultačná činnosť

V oblasti konzultačnej a inžinierskej činnosti zaisťujeme pre investorov, dodávateľov a správcov hlavné a mimoriadne prehliadky, technický dozor stavieb, kontrolu kvality stavebných prác, odborné posudky a expertnú činnosť, technickú pomoc pri opravách, rekonštrukciách a údržbe, zaistenie a vyhodnotenie zaťažovacích skúšok. V roku 2005 sme rozšírili svoju činnosť o obchodnú činnosť a realizáciu stavieb.

Viac

Pasportizácia stavieb

Pasportizáciou stavieb zaisťujeme zdokumentovanie všetkých typov pozemného a inžinierského staviteľstva pred začatím stavebných prác na predmetnom projekte. Pri zdokumentovaní objektov využívame bohaté skúsenosti z množstva diagnostických, projektových prác a výkonu sanačných a rekonštrukčných prác.

Viac