T echnical A ssessment Of S tr U ctures And M aintenance

Diagnostický prieskum konštrukcií

Tubosider

Úlohou diagnostiky je zistenie parametrov inžinierskych konštrukcií zabezpečujúcich požadované vlastnosti prevádzkyschopností a životnosti. Zistené informácie o konštrukciách zabezpečujeme prehliadkou, diagnostikou, zaťažovacou skúškou alebo dlhodobým sledovaním. Na základe stanovania cieľov diagnostiky sa určí rozsah a samotný výstup pri dodržaní právnych predpisov, noriem a technických predpisov.

Vzorové projekty

D i a g n o s t i c k ý   p r i e s k u m   k o n š t r u k c i í