T echnical A ssessment Of S tr U ctures And M aintenance

Drobné projekty

V oblasti projektovania spoločnosť robí projekty na miestnych komunikáciách v obciach, mestách a to objektov všetkých rozmerov a konštrukcií. Pre projektovú dokumentáciu v rozsahu JP (jednostupňového projektu) si ako podklad zhotoví diagnostiku, základné výškové a dispozičné zamerania a všetky potrebné podklady pre realizáciu. Vypracuje evidenciu mostných objektov v správe obce, mesta. Vyhotoví mostné listy so základnou dispozičnou výkresovou dokumentáciou a so zodpovedným pracovníkom správcu vykoná prvú hlavnú prehliadku.

Aj takéto mosty sú v obciach:

Stankovany

Jedná sa o projekt opravy mostného objektu v obci v rozsahu opravy spodnej stavby a kompletnej výmeny mostného zvršku, výmeny izolácie, bezpečnostného zariadenia a úpravy okolia.

Lomná

MO pri základnej škole. Po prehliadke a diagnostike sa v záveroch odporučil správcovi ďalší postup pre zabezpečenie únosnosti, životnosti MO. Spracovaním PD sa vyhodnotia ekonomické možnosti a zhodnotenie vynaložených prostriedkov pre zabezpečenie stability a bezpečnosti. MO bol určený na prestavbu.

Lomná

MO pod kultúrnym domom. Po prehliadke a diagnostike sa v záveroch odporučil správcovi ďalší postup pre zabezpečenie únosnosti, životnosti MO. Spracovaním PD sa vyhodnotia ekonomické možnosti a zhodnotenie vynaložených prostriedkov pre zabezpečenie stability a bezpečnosti. MO bol určený na opravu.