T echnical A ssessment Of S tr U ctures And M aintenance

Posudky a prepočty mostov a konštrukcií

Zatazenie

Zabezpečenie statických výpočtov, prepočtov zaťažiteľnosti podľa platnej legislatívy a noriem. Od vzniku spoločnosti boli práce zabezpečované vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti SKSI pre vybrané činnosti vo výstavbe podľa § 2 zákona č. 136/1995 Z.z.:

  • Projektovanie stavieb – ižinierske konštrukcie a mosty – mosty
  • Statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  • Prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb
  • Činnosť stavebného dozoru - ižinierske konštrukcie a mosty

Zmenou legislatívy v roku 2001 bol po vykonanej odbornej skúške a sľubu podľa § 23 zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z.z zapísaný do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov pod číslom 1572 a registračným číslom 1572*A*3-1 v kategórií Statika stavieb a 1572*A*4-23 v kategórií Stavebné konštrukcie. Od roku 2010 po vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavebný dozor vydané osvedčenie pod číslom 06491.

P o s u d k y   a   p r e p o č t y   m o s t o v   a   k o n š t r u k c i í