T echnical A ssessment Of S tr U ctures And M aintenance

Inžinierska a konzultačná činnosť

Vzorka

Svojou činnosťou od roku 1992 sa pri svojom zameraní spoločnosť vyprofilovala hlavne v oblasti špeciálnych sanácií zameraných na inžinierske konštrukcie pre zlepšenie statických parametrov.

Pri riešeniach potrieb praxe projekčnou s následnou realizačnou činnosťou sa získavali nové skutočnosti – vlastnosti, ktoré doposiaľ neboli výrobcovi polyuretánových živíc známe. Preto sa rozhodlo tieto vlastnosti overovať v laboratórnych podmienkach a aplikovať do projektov. Laboratórnymi riešeniami boli zistené aj schopnosti utesnení hornín proti priesakom a vzlínaniu vody, plynov. Potrebou pre návrh postupov pre využite na svojich projektoch bolo nutné spracovanie technologických postupov pre injektáž pod vodnou hladinou, v podzemí, betónových, železobetónových a predpätých konštrukciách. Skúsenosti sa využívali pri školeniach a vydávaní certifikátu o spôsobilosti spoločností zaoberajúcich sa injektážnou činnosťou.

Pre zabezpečenie kontroly injektážnych prác bolo v spolupráci s TSUS Bratislava vyvinuté zariadenie pre injekčné čerpadlá - zapisovač (INJEKT RECORDER). Zapisovač je plne elektronické zariadenie určené pre záznam stavebných prác, zápis za účelom vytvárania injekčných protokolov. Injekčný zapisovač kontinuálne meria tlak a prietok v injekčnej trubici a v nastavenom intervale 1 – 255 sekúnd zapisuje údaje tlaku a prietoku.

Vzorové projekty

I n ž i n i e r s k a   a   k o n z u l t a č n á   č i n n o s ť