T echnical A ssessment Of S tr U ctures And M aintenance

Pasportizácia stavieb

Pasportizacia

Pasportizácia stavieb slúži na zdokumentovanie stavebných objektov pred výkonom stavebných prác v ich okolí ako podkladu na preukázanie vzniknutých škôd. Pasportizácia všetkých typov stavebných konštrukcií, hál, budov rodinných domov ako aj pozemných komunikácií obsahuje podrobné zameranie objektov so spracovaním výkresovej dokumentácie podľa skutočného zistenia a ich zdokumentovania fotodokumentáciou.

Spracované projekty:
(Výkon niektorých spracovaných pasportizácií v období 2006 - 2014)

 • Zabezpečenie monitoringu stavby „Sústava na likvidáciu odpadových vôd Banská Bystrica I., II. a III. etapa“, počas razenia stoky „A“ v úseku od šachty A-30 N po šachtu A-58N v celkovej dĺžke 3,8 km. Monitoring stavby bol vykonávaný v súlade s „Projektom monitoringu“ a „Projektom - Bystrica - sústava na likvidáciu odpadových vôd seizmického monitoringu“. Niektoré z monitorovaných objektov:
  • Čerpacia stanica PHM OMV
  • Čerpacia stanica SHELL
  • Objekt McDonald
  • Supermarket ESSEX
  • Obytné domy na Stadlerovej ulici, na nábreží M.R. Štefánika, Národnej ulici
  • Administratívna budova na Kapitulskej ulici, ul. M.R. Štefánika
  • Hotel LUX
  • Kultúrny dom na Námestí slobody
  • Prevádzkový objekt na Autobusovej stanici
  • Objekt estakády nad cestou I/69 B.Bystrica – Zvolen
  • Hystorický hradný múr
  • Mostný objekt ponad potok Maalachovský, Radvanský, Tajovský, Bystrica, kanál hydrocentrály, pri Autobusovej stanici
  • Pasport rýchlostnej komunikácií I/66
 • Zabezpečenie monitoringu stavby v meste Handlová
  • Obytné domy na miestných komunikáciách v celkovom počte 10 ks
  • Objekt umeleckej školy
  • Objekt Gotického kostola
  • Objekty bytových domov v počte 6 ks s počtom bytov 65
  • Polyfunkčné objekty – pošta, autoservis, prevádzky predajní
 • Zabezpečenie monitoringu stavby Polyfunkčného domu v Bratislave – mestská časť Kramáre
  • Pasport bol vykonaný na bytovom komplexe obytných domov na križovatke ulíc Stromová a Magurská vchodov č. 38,40,42,44 a 46. Obytné domy sú 8 až 10 podlažné.
  • Rímsko – katolícky kostol
  • Objekty radovej zástavby

Vzorové projekty

P a s p o r t i z á c i a   s t a v i e b