T echnical A ssessment Of S tr U ctures And M aintenance

Projektová činnosť

Most
V rámci projektovej činnosti navrhujeme nové mosty, sanácie a rekonštrukcie mostných objektov a konštrukcií inžinierskych stavieb. Pri výkone projektov, pokiaľ nie sú vhodné podklady vykonávame prieskumy existujúceho stavu a expertíznu činnosť. Vypracovali sme množstvo projektov zameraných na zvyšovanie zaťažiteľnosti, zabezpečenia stability rozšírenia nostnej konštrukcie z dôvodu úpravy šírkového usporiadania. Pri riešeniach využívame bohaté skúsenosti s realizáciou úzko špecializovaných technológií.
P r o j e k t o v á   č i n n o s ť